කාන්තා සරුභාවය ට හානි කරන රෝග තත්ත්වයන්

හැඳින්වීම සාමාන්‍යයෙන් කාන්තාවකගේ ඔසප් සෑදීම කියන්නේ ඉතා වැදගත් සිදු වීමක්. මේ තත්ත්වය වයස අවුරුදු 12 පමන සිට ක්‍රමාණූකූලව සිදුවනවා. සාමාන්‍යයෙන් දින 26 – 35 අතර…

Read more

Read more

Read more