ඩිම්භ කෝෂවල අඩංගුවන සජීවී සහ ක්‍රියාකාරී ඩිම්භ සංඛ්‍යාව සරුභාවය සදහා බලපාන ආකාරය සහ ඒ පිළිබඳව ඇති ආයූර්වේද ප්‍රතිකාර ක්‍රම.

හැඳින්වීම කාන්තාවකට උපතින්ම ඩිම්භ කෝෂ යුගලක් සතුය. එහි ප්‍රධාන කාර්ය්‍ය වන්නේ ඩිම්භ හෙවත් කාන්තා බීජ රඳවා ගැනීමයි. උපතින්ම ඩිම්භ කෝෂ වල මිලියනයක් පමණ ඩිම්භ පවතී.…

Read more

Read more

Read more

කාන්තා සරුභාවය ට හානි කරන රෝග තත්ත්වයන්

හැඳින්වීම සාමාන්‍යයෙන් කාන්තාවකගේ ඔසප් සෑදීම කියන්නේ ඉතා වැදගත් සිදු වීමක්. මේ තත්ත්වය වයස අවුරුදු 12 පමන සිට ක්‍රමාණූකූලව සිදුවනවා. සාමාන්‍යයෙන් දින 26 – 35 අතර…

Read more

Read more

Read more