පිරිමියා පිළිබඳ රති කතාව….. Part – 01

මෙහෙම ලිව්වම වැඩියෙන් බලන්නේ කාන්තාවන්….ඒකමයි අරමුණත්…… රතිය පිළිබඳ කතාවේදී පුරුෂ සාධකය බෙහෙවින් නොසැලකිල්ලට භාජනය වන්නකි. එම නිසා මෙම ලිපිය හුදෙක් රතිය පිළිබඳ පුරුෂ සාධකය පිළිබඳ…

Read more

Read more

Read more